PRIVACYVERKLARING

DATABESCHERMING IS BELANGRIJK VOOR ONS!

31.8.2022

Algemene informatie

Doel en verantwoordelijkheid

 1. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de aard, de reikwijdte en het doel van de verwerking van persoonsgegevens in verband met onze onlinedienst en de bijbehorende websites, functies en content (hierna gezamenlijk aangeduid als “onlinedienst” of “website”). Meer informatie over deze verwerkingsactiviteiten vindt u in onderdeel 2.
 2. Nadere bijzonderheden over de verwerking van gegevens voor de uitvoering van onze bedrijfsprocessen worden beschreven in onderdeel
 3. De onlinedienst wordt aangeboden door Stichting VIER VOETERS (Oostenburgervoorstraat 162, 1018 MR Amsterdam) – hierna te noemen “aanbieder”, “wij” of “ons” – die ook wettelijk verantwoordelijk is volgens de wet op de gegevensbescherming (AVG).
 4. Onze online service wordt gehost door WEMINDD B.V. (Mindd Agency / Eemlandstraat 28, 5018DE Tilburg, Nederland) via DigitalOcean LLC. De serverlocatie is Amsterdam.
 5. U kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: office@vier-voeters.nl.
 6. De term “gebruiker” omvat alle klanten, belanghebbenden, werknemers en bezoekers van onze onlinedienst.

Wettelijke grondslagen

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 1. Toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 onder (a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onder toestemming wordt verstaan iedere vrijelijk gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige blijk van instemming, die de vorm kan aannemen van een verklaring of van enige andere ondubbelzinnige bevestigende handeling, die door de betrokkene wordt gegeven om in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.
 2. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen in overeenstemming met artikel 6, lid 1 onder (b) AVG, hetgeen inhoudt dat de gegevens nodig zijn om onze contractuele verplichtingen jegens u te kunnen nakomen of om de sluiting van een overeenkomst met u voor te bereiden.
 3. Verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting in overeenstemming met artikel 6, lid 1 onder (c) AVG, hetgeen betekent dat de verwerking van gegevens bijvoorbeeld vereist is bij wet of andere bepalingen.
 4. Verwerking voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder (f) AVG, hetgeen betekent dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons:

 1. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder (d) AVG en artikel 14, lid 2, onder (e) AVG
 2. Recht van inzage overeenkomstig artikel 15 AVG
 3. Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG
 4. Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”) overeenkomstig artikel 17 AVG
 5. Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG
 6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20 AVG
 7. Recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21 AVG
  Opmerking: De gebruiker kan te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke mogelijkheden. Het bezwaar kan met name worden gericht tegen verwerking met het oog op direct marketing.

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, arbeidsplaats of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

Gegevenswissing en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de bewaring niet meer van toepassing is. Gegevens kunnen langer worden bewaard indien de Europese of nationale wetgever zulks vereist in EU-regelgeving, wetten of andere regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij de verdere bewaring van gegevens vereist is voor het sluiten van een overeenkomst of het nakomen van contractuele verplichtingen.

Beveiliging van de verwerking

 1. Wij hebben passende en geavanceerde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (TOM’s) getroffen. Zo worden de door ons verwerkte gegevens beschermd tegen al dan niet opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging en ongeoorloofde toegang.
 2. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten met name de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

Doorgifte van gegevens aan derden, onderaannemers en externe aanbieders

 1. Een doorgifte van persoonsgegevens aan derden vindt alleen plaats in het kader van wettelijke voorschriften. Wij maken persoonsgegevens van gebruikers alleen aan derden bekend, indien dit nodig is voor bijvoorbeeld facturering of andere doeleinden, indien de bekendmaking noodzakelijk is om de nakoming van contractuele verplichtingen jegens de gebruikers te waarborgen.
 2. Indien wij voor onze onlinedienst een beroep doen op onderaannemers, hebben wij met deze bedrijven passende contractuele regelingen en adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 3. Indien wij gebruik maken van content, instrumenten of andere middelen van andere bedrijven (hierna gezamenlijk aangeduid als “externe aanbieders“) die zijn gevestigd in een derde land, wordt ervan uitgegaan dat een doorgifte van gegevens naar de thuislanden van deze externe aanbieders plaatsvindt. De doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen vindt uitsluitend plaats indien een passend niveau van gegevensbescherming, de toestemming van de gebruiker of een andere wettelijke toestemming voorhanden is.

Verwerkingsactiviteiten in het kader van onze onlinedienst

Verzamelen van informatie over het gebruik van de onlinedienst

 1. Bij het gebruik van onze onlinedienst kan automatisch informatie door de browser van de gebruiker aan ons worden doorgegeven; deze informatie omvat de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van een geslaagde toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende aanbieder.
 2. De verwerking van deze informatie vindt plaats op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (f) AVG (bijv. om de onlinedienst te optimaliseren) en om de beveiliging van de verwerking te waarborgen overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder (f) AVG (bijv. voor de verdediging tegen cyberaanvallen en nadere toelichting daarop).
 3. Deze informatie wordt 30 dagen na de beëindiging van de verbinding automatisch gewist, tenzij andere bewaartermijnen anders voorschrijven.
 4. Het verzamelen van de gegevens en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor het verlenen van de onlinedienst. Daarom hebben de gebruikers geen recht op de mogelijkheid van wissing, bezwaar of rectificatie.

Google Analytics

 1. Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House Barclays, Dublin, Ierland – hierna “Google”), op basis van uw toestemming voor de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (a) AVG. Google maakt gebruik van cookies en andere technologieën. De door de dienst gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar verwerkt.
 2. Google treedt namens ons op in het kader van de verwerking van bestellingen in overeenstemming met artikel 28 AVG. Wij hebben met Google een overeenkomst inzake gegevensbescherming gesloten waarin de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU zijn opgenomen.
 3. Wij gebruiken Google Analytics met ingeschakelde IP-anonimisering.
 4. Google Analytics bewaart cookies in uw webbrowser gedurende een periode van twee jaar na uw laatste bezoek. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID die kan worden gebruikt om u bij toekomstige bezoeken aan de website te herkennen. Gebruikers kunnen voorkomen dat cookies worden opgeslagen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook voorkomen dat de via cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online-aanbod door Google worden verzameld, alsmede dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
 5. De geregistreerde gegevens worden opgeslagen samen met de willekeurig gegenereerde gebruikers-ID, die de evaluatie van pseudonieme gebruikersprofielen mogelijk maakt. Deze gebruikersgerelateerde gegevens worden na 26 maanden automatisch verwijderd. Andere gegevens blijven in geaggregeerde vorm voor onbepaalde tijd opgeslagen.
 6. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en mogelijkheden tot herroeping is te vinden op de websites van Google:
  https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl (“Gebruik van gegevens door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt”).
  https://policies.google.com/technologies/ads (“Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden”)
  https://adssettings.google.com/authenticated (“Beheer van informatie die Google gebruikt om u te voorzien van advertenties”).

Google Tag Manager

 1. Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen websitetags worden beheerd via een interface. Google Tag Manager implementeert alleen tags, plaatst geen cookies en verzamelt geen persoonsgegevens. De Google Tag Manager activeert andere tags die persoonsgegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. 
 2. Indien gedeactiveerd op domein- of cookieniveau, blijft deze geldig voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.
 3. Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (f) AVG. Wij streven naar een efficiënte en eenvoudige levering van onze diensten.

Google Ad Services

 1. Deze website maakt gebruik van de remarketing- of “vergelijkbare doelgroep”-functie van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).
 2. U kunt doelgericht worden voorzien van reclame doordat gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties worden geplaatst wanneer u andere websites bezoekt in het zogenaamde “Google Display Network”. “Google Remarketing” of de functie “Vergelijkbare doelgroepen” maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Deze tekstbestanden worden gebruikt om uw bezoeken en anonieme gegevens over het gebruik van de website te registreren. Persoonsgegevens worden niet opgeslagen. Als u een andere website in het zogenaamde “Google Display Network” bezoekt, kunt u advertenties te zien krijgen die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met product- en informatiegebieden die u eerder op onze website heeft bezocht.
 3. Meer informatie hierover in Google’s privacybeleid inzake remarketing vindt u hier: http://www.google.com/privacy/ads/.
 4. De wettelijke grondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (a) AVG.

Conversies bijhouden van Google AdWords

 1. Deze website maakt gebruik van de functie “Google AdWords Conversion Tracking” van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).
 2. Google AdWords Conversion Tracking maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken wanneer ze op een Google-advertentie klikken. De cookies zijn maximaal 90 dagen geldig. Persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen. Zolang de cookie geldig is, kunnen Google en wij als websitebeheerders herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en een specifieke doelpagina hebt bereikt (bijv. orderbevestigingspagina, nieuwsbriefregistratie). Deze cookies kunnen niet over meerdere websites worden gevolgd door verschillende AdWords-deelnemers. De cookie maakt conversiestatistieken in “Google AdWords”. Deze statistieken registreren het aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt. Het telt ook hoeveel gebruikers een doelpagina hebben bereikt die is voorzien van een “conversietag”. De statistieken bevatten echter geen gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden.
 3. Ga voor meer informatie over hoe Google conversiegegevens gebruikt en het privacybeleid van Google naar:
  https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp
  https://policies.google.com/privacy.
 4. De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

Facebook-pixel (aangepaste Facebook-doelgroep)

 1. We gebruiken op onze website Facebook Website Custom Audiences en hebben de zogenaamde Facebook-pixel geïntegreerd.
 2. Deze pixel wordt gebruikt om pseudonieme informatie over het gebruik van deze website te verzamelen (bijvoorbeeld informatie over bekeken inhoud). De verzonden gegevens van de pixel kunnen worden gebruikt om u op Facebook te richten met geïndividualiseerde advertenties, voor zover u een Facebook-account hebt.
 3. Voor meer informatie over de omvang en het doel van het verzamelen van gegevens, zie het privacybeleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. U kunt de gegevensverzameling op elk moment deactiveren via de volgende link: https://de-de.facebook.com/help/769828729705201/.
 4. De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

Usercentrics Consent Management

 1. Wij gebruiken het Usercentrics Consent Management Platform als tool voor toestemmingsbeheer als onderdeel van de Analytics-activiteiten op onze website. Het Usercentrics Consent Management Platform verzamelt logbestanden en toestemmingsgegevens via JavaScript. Met dit JavaScript kunnen wij gebruikers informeren over hun toestemming voor bepaalde tags op onze website en kunnen wij deze toestemming verkrijgen, beheren en documenteren.
 2. Wij verwerken hierbij de volgende gegevens:
  • Toestemmingsgegevens of gegevens over de toestemming (geanonimiseerde loggegevens (Toestemming ID, ID van de verwerker, ID van de verwerkingsverantwoordelijke), toestemmingsstatus, tijdsregistratie).
  • Apparaatgegevens (bijv. verkorte IP-adressen (IP v4, IP v6), apparaatinformatie, tijdsregistratie)
  • Gebruikersgegevens (bijv. eMail, ID, browserinformatie, SettingIDs, Changelog)
 • De Toestemming ID (bevat de bovenstaande gegevens) en de status van de toestemming incl. tijdsregistratie worden opgeslagen in het lokale geheugen van uw browser en tegelijkertijd op de gebruikte cloudservers. Verdere verwerking vindt alleen plaats indien u een verzoek om informatie indient of uw toestemming intrekt. In dat geval wordt de relevante informatie aan ons verstrekt in een compact gegevensformaat in een gemakkelijk leesbare tekstvorm met het oog op gegevensuitwisseling (JSON-bestand).
 1. Er wordt geen gebruikersinformatie opgeslagen voor de statistieken van het gebruik van de verleende of niet verleende toestemming. Alleen de frequentie en locaties van kliks worden opgeslagen.
 2. De persoonsgegevens worden opgeslagen op een server van Google Cloud die zich in de EU bevindt (Brussel, België of Frankfurt am Main, Duitsland).
 3. Het doel van de gegevensverwerking is de analyse en het beheer van de verleende toestemmingen, om te voldoen aan onze verplichting om een toestemmingsbeheer te voeren dat voldoet aan de AVG. Het gebruik van Usercentrics dient om verleende en niet-verleende toestemmingen aan te tonen, evenals het beheer ervan.
 4. De wettelijke grondslag voor het beheer van uw toestemmingen voor de verwerking van uw persoonsgegevens ligt in art. 6, lid 1, onder f GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de rechtszekerheid van documentatie en verifieerbaarheid van toestemmingen, de controle van marketingmaatregelen op basis van de verleende toestemming, evenals de optimalisatie van toestemmingspercentages.
 5. De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn. De bijbehorende cookie heeft een looptijd van 60 dagen. Het document van intrekking van een eerder verleende toestemming wordt voor een periode van drie jaar bewaard. De bewaring is gebaseerd op onze verantwoordingsplicht op grond van art. 5, lid 2 AVG.

Verwerking van gegevens met het oog op de uitvoering van onze bedrijfsprocessen

Deelname aan een Europees burgerinitiatief (EBI)

 1. Fix The Status Quo OÜ (Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, A.H. Tammsaare tee 47, 11316, Estonia) – hierna FTSQ – geeft ons een formulier waarmee
  1. het verzamelen van gegevens van EBI-deelnemers (case 1) en
  2. het verzamelen van supportergegevens voor het genereren van leads en het monitoren van activiteiten (case 2).
 • We hebben daarom een gegevensbeschermingsovereenkomst gesloten conform. naar art. 28 AVG met FTSQ. Het privacybeleid van FTSQ is te vinden op https://proca.app/privacy-policy/.
 1. Case 1: We hebben daarom een overeenkomst gesloten over gezamenlijke verantwoordelijkheid vlgs. naar art. 26 AVG met Eurogroup for Animals (Rue Ducale 29, 1000 Brussel, België e.fleury@eurogroupforanimals.org / news@eurogroupforanimals.org).
 2. Case 2: De gegevens die in het leadgeneratieformulier worden ingevuld, worden rechtstreeks naar ons Customer Relationship Management System (Salesforce) overgedragen.

Nieuwsbrief en e-mailcommunicatie

 1. Aan de hand van onderstaande informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en e-mailcommunicatie, alsmede over de procedure voor aanmelding, verzending en statistische evaluatie en uw recht op bezwaar. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures.
 2. Toestemming
  Als onderdeel van de aanmelding voor onze online nieuwsbrief en e-mailcommunicatie, verkrijgen wij de toestemming van de gebruikers via een speciaal selectievakje dat in onze verschillende online uitingen, zoals donatieformulieren of petitieformulieren, is toegevoegd. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief en e-mailcommunicatie worden geregistreerd om te voldoen aan wettelijke bewijsverplichtingen (AVG). Dit omvat het opslaan van het tijdstip van aanmelding en bevestiging, evenals het IP-adres.
 3. E-mailtool
  De nieuwsbrief en e-mailcommunicatie wordt verzonden door Salesforce Marketing Cloud (SFDC Netherlands BV, Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam) – hierna te noemen “verzendingsdienstverlener”. De voorschriften inzake gegevensbescherming van de aanbieder van de e-mailtool kunt u hier vinden: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/.

  Volgens zijn eigen informatie kan de aanbieder van de e-mailtool deze gegevens in pseudonieme vorm – d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker – gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. om de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief en de e-mailcommunicatie technisch te optimaliseren, of voor statistische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De aanbieder van de e-mailtool gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om ze zelf te registreren of om de gegevens aan derden door te geven.
 4. Aanmeldingsgegevens
  Om zich aan te melden voor de nieuwsbrief en e-mailcommunicatie, dient de gebruiker zijn e-mailadres, titel, voor- en achternaam in te voeren en het vakje voor toestemming aan te vinken.
 5. Statistisch onderzoek en analyses
  De nieuwsbrieven en e-mailcommunicatie bevatten een zogeheten “web-beacon”, d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat bij het openen van de nieuwsbrief of de e-mailcommunicatie wordt opgehaald van de server van de aanbieder van de e-mailtool. Daarbij wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, maar ook uw IP-adres en het tijdstip van het ophalen. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die aan de hand van het IP-adres kunnen worden bepaald) of toegangstijden.
  In het kader van de statistische onderzoeken wordt ook nagegaan of de nieuwsbrieven en e-mailberichten worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling, noch die van de aanbieder van de e-mailtool, om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen vooral om de leesgewoonten van gebruikers te herkennen en content aan hen aan te passen of om andere content te sturen op basis van de interesses van gebruikers.
 6. Wettelijke grondslagen
  Het gebruik van de aanbieder van de e-mailtool, de uitvoering van statistische onderzoeken en analyses, alsmede de registratie van het aanmeldingsproces zijn gebaseerd op gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (f) AVG. Wij streven naar een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zakelijke belangen dient en aan de verwachtingen van gebruikers voldoet.
 7. Beëindiging/intrekking
  Een gebruiker kan te allen tijde de ontvangst van onze nieuwsbrief en e-mailcommunicatie stopzetten, d.w.z. intrekken vantoestemming. Aan het einde van elke nieuwsbrief en elk e-mailbericht is een link voor afmelding geplaatst. Indien de gebruikers de ontvangst van de nieuwsbrief of de e-mailcommunicatie hebben stopgezet, worden de voor de verzending verwerkte persoonsgegevens van de gebruikers gewist.

Cookiebeleid

Algemene informatie

 1. Cookies zijn gegevens die door onze webserver of door webservers van derden worden doorgegeven aan de webbrowsers van de gebruikers, waar ze worden opgeslagen om later te kunnen worden opgehaald. Cookies kunnen de vorm hebben van kleine bestanden of andere vormen van informatieopslag.
 2. Indien de gebruiker niet wil dat er cookies op zijn computer worden opgeslagen, wordt hem gevraagd de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van zijn browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden gewist in de systeeminstellingen van de browser. De uitschakeling van cookies kan leiden tot functiebeperkingen van deze onlinedienst.

Cookieoverzicht

NaamAanbiederDoelTermijn
_ga_XXXGoogle AnalyticsWordt gebruikt om de sessiestatus te behouden.2 jaar
_gcl_auGoogleom conversies op te slaan en te volgen90 dagen
_gidGoogle AnalyticsWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.1 dag
_fbpFacebook Pixel om bezoeken aan websites op te slaan en te volgen. 90 dagen

Mogelijkheden van bezwaar

Na een gegeven toestemming kunt u hier bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor het meten van het dekkingsbereik en promotionele doeleinden.

Wijziging Privacyverklaring

 1. Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring met betrekking tot de gegevensverwerking te wijzigen, om deze aan te passen aan gewijzigde wettelijke situaties, aan wijzigingen van de onlinedienst of van de gegevensverwerking.
 2. Indien de toestemming van de gebruikers vereist is of indien onderdelen van de Privacyverklaring bepalingen bevatten met betrekking tot de contractuele relatie met de gebruikers, zullen de wijzigingen alleen worden aangebracht met de toestemming van de gebruikers.
 3. De gebruikers wordt verzocht zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van deze Privacyverklaring.

Versie: augustus 2022